IV TOM serii Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej / Česko-polsko-slovenské studie z andragogiky a sociální gerontologie.

Zapraszamy do lektury IV Tomu serii  pt. „Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych / Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí”, redakcja naukowa: Michał Szyszka, Pavol Dancák, Arkadiusz Wąsiński i Jadwiga Daszykowska, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola – Bratysława 2014.

TomIV

IV TOM do pobrania

Reklamy

III TOM serii – Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej / Česko-polsko-slovenské studie z andragogiky a sociální gerontologie

Zapraszamy do lektury III Tomu serii  pt. „AKTYWNA STAROŚĆ W PERSPEKTYWIE SPOŁECZNO-KULTUROWO-EDUKACYJNEJ / SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ ASPEKTY FENOMÉNU AKTIVNÍHO STÁRNUTÍ” pod red. Łukasz Tomczyk, Štefan Chudý.

okladka_TOMIII

DO POBRANIA

Non-formal and informal areas of learning process of seniors – nabór tekstów / call for papers

Prijímanie textov do V čísla/časti série “Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”

Vážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame k publikovaniu štúdií/článkov v monografii s názvom „Oblasti neformálneho a informálneho učenia seniorov“, ktorá vyjde pod medzinárodnou redakciou: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Vedecká reflexia o špecifikách neformálneho a informálneho učenia (sa) seniorov v krajinách, ako je Česká republika, Poľsko a Slovenská republika, sa javí čím ďalej úspešnejšia na poli vedeckom i metodickom (pozri: Határ, 2014). „Učenie sa je, ako je už všeobecne známe, celoživotným procesom. Vďaka učeniu sa človek v každej etape života pripravuje na pred ním stojace výzvy, vďaka čomu sa môže vyrovnať s novými úlohami, nakoniec učenie vedie k všestrannému rozvoju, a preto je základným elementom života človeka v každej jeho fáze” (Fabiś, 2014, s. 76). Edukácia seniorov sa stáva nástrojom nielen na nadobúdanie nových kompetencií, potrebných k úplnému spoločenskému začleneniu sa, ale predovšetkým je príležitosťou na rozvíjanie pozitívnych návykov, vedomostí, zručností a postojov v oblasti: biologickej, psychickej, intelektuálnej, sociálnej a ekonomickej (pozri: Szarota, 2010, s. 141). Preto redaktori tohto čísla/časti série vybrali celý rad dôležitých oblastí, charakterizujúcich súčasné riešenia a procesy, ktoré súvisia s edukáciou osôb v starobe:

 • neformálne a informálne učenie (sa) osôb v neskorej dospelosti (starobe);
 • špecifiká učenia (sa) a vzdelávania seniorov;
 • proces náhodného učenia (sa) v starobe;
 • nerozpracované miesta učenia (sa) seniorov;
 • inštitucionálne riešenie edukácie seniorov v krajinách V4;
 • kvalita edukácie seniorov;
 • úloha mimovládnych organizácií v ich úsilí vzdelávať seniorov;
 • miestne programy podpory edukácie seniorov;
 • univerzity tretieho veku, kluby seniorov, cirkevné organizácie – špecifiká programovej ponuky;
 • výzvy stojace pred edukáciou osôb v neskorej dospelosti (starobe).

 

Technické poznámky:

Na návrh Vašich článkov v podobe krátkeho resumé redakcia čaká do 30. apríla 2015. Texty môžu byť písané v anglickom, českom, poľskom a slovenskom jazyku. Všetky články prechádzajú anonymným recenzným konaním. Redakcia si vyhradzuje právo neuverejniť text v prípade negatívneho recenzného posudku. Finálna verzia monografie s prideleným ISBN bude umiestnená v systéme Google Books, Academia, ResearchGate a na internetovej stránke série. Každý autor dostane autorský výtlačok publikácie.

Termíny:

30.04.2015 – posledný termín na predkladanie návrhov textov (abstrakty musia obsahovať: názov, kľúčové slová, zhrnutie v rozsahu max. 400 slov, kontaktná adresa, meno a priezvisko autora)

15.05.2015 – potvrdenie prijatia návrhu článku

30.06.2015 – posledný termín na zaslanie finálnej verzie článku

30.09.2015 – ukončenie procesu recenzovania článkov

Koniec roka 2015 – plánovaný termín zadania publikácie do tlače

Adresa redakcie: tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Doposiaľ boli v rámci série vydané nasledovné publikácie:

 • Tom I. s názvom „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě” red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Tom II. s názvom “Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdelavani senioru” Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Tom III. s názvom “Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej” red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Tom IV. – red. Michał Szyszka – v tlači

 


 

Výzva k publikaci textů v V. čísle/části série “Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat výzvu k publikaci Vašich studií/článků v monografii „Neformální a informální vzdělávání seniorů“, která bude editována mezinárodním týmem: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Vědecká reflexe specifik neformálního a informálního učení (se) seniorů je v zemích jako je Česká republika, Polsko a Slovenská republika stále efektivnější a to jak na poli vědeckém, tak metodologickém (srov: Határ, 2014). „Učení se je, jak je již všeobecně známé, celoživotním procesem. Díky učení se člověk v každé etapě života připravuje na výzvy, které před ním stojí, díky tomu se může vyrovnat s novými úkoly. Učení tak ve svém důsledku vede k všestrannému rozvoji a proto je základním elementem života člověka v každé životní fázi” (Fabiś, 2014, s. 76). Edukace seniorů sa stáva nástrojom nejen k osvojování nových kompetencií nezbytných k úplné sociální integraci, ale je především příležitostí k rozvoji pozitivních návyků, vědomostí, dovedností a postojů v oblasti: biologické, psychické, intelektuální, sociální a ekonomické (srov: Szarota, 2010, s. 141). Proto editoři tohoto čísla/části série vybrali celou řadu důležitých oblastí, charakterizujících současná řešení a procesy související s edukací starších osob:

 • neformální a informální učení (se) osob ve starší dospělosti (stáří);
 • specifika učení (se) a vzdělávání seniorů;
 • proces náhodného učení (se) ve stáří;
 • neprobádané oblasti učení (se) seniorov;
 • institucionální řešení edukace seniorů v zemích V4;
 • kvalita edukace seniorů;
 • úloha nestátních organizací v oblasti edukace seniorů;
 • lokální programy podpory edukace seniorů;
 • univerzity třetího věku, kluby seniorů, církevní instituce – specifika programové nabídky;
 • výzvy v souvislosti s edukací osob ve starší dospělosti (stáří).

 

Technické poznámky:

Očekáváme krátké resumé, v němž stručně představíte návrh Vašeho článku a to do 30. dubna 2015. Texty mohou být psány v anglickém, českém, polském a slovenském jazyce. Všechny články budou procházet anonymním recenzním řízením. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit texty v případě negativního recenzního posudku. Finální verze monografie s přiděleným ISBN bude umístěna v systému Google Books, Academia, ResearchGate a na internetové stránce série. Každý autor dostane autorský výtisk publikace.

Termíny:

30.04.2015 – konečný termín k předběžnému předkládání textů (abstrakty musí obsahovat: název, klíčová slova, shrnutí v rozsahu max. 400 slov, kontaktní adresu, jméno a příjmení autora)

15.05.2015 – potvrzení přijetí návrhu článku

30.06.2015 – konečný termín na zaslání finální verze článku

30.09.2015 – ukončení procesu recenzního řízení článků

Konec roku 2015 – plánovaný termín předání publikace do tisku

 

Adresa redakce: tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Doposud byly v rámci série vydány následující publikace:

 • Tom I. s názvom „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě” red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Tom II. s názvom “Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdělávání seniorů” Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Tom III. s názvom “Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej” red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Tom IV. – red. Michał Szyszka – v tisku

 


Nabór tekstów do V tomu Serii “Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do opublikowania artykułu
w monografii pt. „Pozaformalne i nieformalne obszary uczenia się osób starszych” pod redakcją międzynarodowego zespołu: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Naukowa refleksja nad specyfiką pozaformalnego i incydentalnego uczenia się osób starszych w krajach takich jak: Czechy, Polska i Słowacja cechuje się coraz większym dorobkiem naukowo-metodycznym (zob. Határ, 2014). „Uczenie się jest, jak już powszechnie wiadomo, procesem całożyciowym. Dzięki uczeniu się na każdym etapie życia człowiek przygotowuje się do stojących przed nim wyzwań, dzięki czemu może się zmierzyć z nowymi zadaniami, w końcu to uczenie się prowadzi do wszechstronnego rozwoju, jest więc niezbędnym elementem życia człowieka w każdej jego fazie” (Fabiś, 2014, s.76). Edukacja osób w wieku senioralnym staje się kluczem nie tylko do nabywania nowych kompetencji niezbędnych do pełnego uczestnictwa społecznego, lecz przede wszystkim jest szansą na kształtowanie pozytywnych nawyków, wiedzy, umiejętności i postaw w obszarze: biologicznym, psychicznym, intelektualnym, społecznym i ekonomicznym (zob. Szarota, 2010, s.141). Dlatego też redaktorzy niniejszego tomu postanowi wyodrębnić szereg istotnych obszarów charakteryzujących współczesne rozwiązania i procesy odnoszące się do edukacji osób w późnej dorosłości:

 • Pozaformalne i nieformalne obszary uczenia się osób w późnej dorosłości;
 • Specyfika uczenia się i nauczania osób starszych;
 • Proces incydentalnego uczenia się w starości;
 • Niezagospodarowane przestrzenie uczenia się osób starszych;
 • Instytucjonalne rozwiązania edukacji seniorów w krajach grupy wyszehradzkiej;
 • Jakość edukacji osób starszych;
 • Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz edukacji osób starszych;
 • Lokalne programy wsparcia edukacji osób starszych;
 • Uniwersytety III Wieku, Kluby seniora, organizacje kościelne – specyfika oferty programowej;
 • Wyzwania stojące przed edukacją osób w późnej dorosłości.

Uwagi techniczne:

Na propozycję Państwa artykułów w postaci krótkiego streszczenia czekamy do 30.04.2015r. Teksty mogą być przygotowane w języku angielskim, czeskim, polskim, słowackim. Wszystkie artykuły przechodzą proces anonimowej recenzji. Redaktorzy zastrzegają możliwość nieprzyjęcia tekstu do druku w wyniku negatywnej recenzji. Finalna wersja monografii posiada numer ISBN i jest umieszczona w systemie Google Books, Academia, ResearchGate oraz na stronie internetowej serii. Każdy z autorów otrzymuje egzemplarz autorski publikacji.

Terminy:

30.04.2015 –ostateczny termin nadsyłania propozycji tekstów (abstrakty powinny zawierać, tytuł, słowa kluczowe, max 400 słów streszczenia, adres kontaktowy oraz imię i nazwisko)

15.05.2015 – potwierdzenie przyjęcia propozycji artykułu

30.06.2015 – ostateczny termin przesłania finalnej wersji artykułu

30.09.2015 – koniec procesu recenzenckiego

Koniec 2015 r. – planowany termin druku publikacji

Adres redakcji: tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Do tej pory w ramach serii ukazały się następujące publikacje:

 • Tom I pt. „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě” red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Tom II pt. “Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdelavani senioru” Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Tom III pt. “Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej” red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Tom V – red. Michał Szyszka – w druku

 

Adres internetowy serii: http://www.gerontolodzy.wordpress.com


Call for papers for the Volume V of the series “Czech-Polish-Slovakian studies in andragogy and social gerontology”

Dear Sir/Madam. We sincerely invite you to publish the article of the monograph „Non-formal and informal areas of learning process of seniors” edited by the international team: PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Pedagogical University of Cracow).

Scientific reflection on the specifics of non-formal and incidental learning of seniors in such countries as: Czech Republic, Poland and Slovakia area characterized by growing amount of science-methodological achievements (see Hatar, 2014). “Learning is, as it is widely-known, a lifelong process. Due to lifelong learning, a person prepares himself/herself for challenges he/she will have to face, he/she may face new tasks; finally, it is learning that leads to the development, so it is a crucial element of a human life in each of its phases” (Fabiś, 2014, p. 76). Education of people in senior age becomes a key not only to gain new competences crucial for full social participation, but also it is a chance for shaping positive habits, knowledge, skills and basics in biological, psychic, intellectual, social and economic areas (see Szarota, 2010, p.14). Thus, the editors of this volume decided to distinguish a range of significant areas which characterize modern solutions and processes referring to the education of people in late adulthood:

 • Non-formal and informal areas of learning of people in late adulthood;
 • Specifics of learning and teaching of older people;
 • The process of incidental learning in old age;
 • Unused areas of learning of older people;
 • Institutional solutions for education of seniors in the Visegrad Group countries;
 • Senior education quality;
 • The role of the non-government organizations in actions for the sake of education of older people;
 • Local senior education programmes support;
 • Universities of Third Age, Senior clubs, church organization – specifics of the programme offer;
 • Challenges faced by senior education in late adulthood;

Technical note:

         We wait for Your propositions of articles in the form of a short summary until April 30, 2015. Papers can be prepared in the English, Czech, Polish or Slovakian language. All the articles undergo the process of the anonymous review. Editors reserve the right not to accept a paper for print as a result of a negative evaluation. The final version of the monograph has a ISBN number and is located in Google Books, Academia, ResearchhGate system and on the series website. Each of the authors shall receive an issue of the publication.

Dates:

30/04/2015 – final term for sending propositions for papers (abstracts should include: title, keywords, mx. 400 words of the summary, contact address and Name and Last Name)

15.05.2015 – confirmation of reception of the article proposition

30.06.2015 final term for sending the final version of the paper

30.09.2015 – end of the editorial process

End of 2015 – planned print term

Editorial office : tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Until now, the following publications were published in the frame of series:

 • Volume 1 „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě” red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Volume 2 “Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdelavani senioru” Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Volume 3 pt. “Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej” red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Volume V– red. Michał Szyszka – during printing process

Series Website: http://www.gerontolodzy.wordpress.com

Bibliography:

Fabiś A. (2014), Uczenie się osób starszych, [w:] A. Chabior, A. Fabiś, J. Wawrzyniak (red.), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Hatar C. (2014), Geragogika, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra.

Szarota Z. (2010), Starzenie i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

The Series is under the patronage of the Minister of Labour and Social Policy.

CALL FOR PAPERS

Przedłużony nabór tekstów

Szanowni Państwo decyzją zespołu redaktorskiego przedłużamy nabór tekstów do II i III części serii czesko-polsko-słowackich studiów z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej.

Na Państwa artykuły oczekujemy do:

– 30 stycznia 2014 r. w przypadku tomu Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí / Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych

– 28 lutego 2014 r. dla publikacji pt. Nové trendy ve vzdělávání seniorů / Nowe trendy w edukacji seniorów

Z wyrazami szacunku

Redaktorzy