Strona główna » Bez kategorii » Call for Papers – Preparation to Ageing and Old Age

Call for Papers – Preparation to Ageing and Old Age

Dear Sirs,

It is our great pleasure to invite you to submit papers to be published in our series of Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. It will be a jubilee edition (tenth volume), and we wish to dedicate it to a very relevant issue of preparing for old age.

Long-term demographic changes in most of the European countries become more and more noticeable. Ageing of societies becomes one of the top political and economical challenges. These demographic transformations are described as silent revolution. Continuous present changes transform conditions of functioning of the society in many aspects. Therefore, it becomes necessary to develop complex solutions at national, institutional and individual levels.

Successful ageing of every human depends not only on genetic predisposion, external conditions and incidents, but first of all on their lifestyle and adopted life strategies. The way old age is experienced, is closely related with preceding stages of life, as every stage determines a developmental phase that follows, assuming that positive experiences in the past translate into successes in the future stages. Quality of life of seniors differs significantly from the quality of life they experience in the middle adulthood. For this reason, it is necessary – already in the middle adulthood – to begin to prepare to the old age. This can be done by considering the following factors: financial, health, social, legal, educational — as the ones that determine biopsychosocial functioning during the autumn years.

Main determinant that enables individual preparation to ageing, is a framework relevant to the whole of society. Thus, it becomes necessary to introduce strategic and intentional policy of preparing to old age, a policy that covers wide range of political, social, economical and cultural contexts. The primary challenge regarding positive ageing is to create optimal conditions for stable functioning in the ageing society and to ensure an environment that would promote participation of older adults and full use of their potential in order to enable independent and active life as they reach their “third and fourth age”. This is possible by meeting the main objective, that is, developing a complex and recognised in all circles programme for implementation of ageing-related policies. Such framework must include two key dimensions: supporting seniors who function within a society, and preparing other citizens to ageing, both at individual and social level. Early and regular preparation to ageing is necessary not only from individual point of view, but also in a wider perspective of public policies that reflect the present intense demographic changes.

The above mentioned assumptions present the basic overview of our joint monograph. It can include both, research reports or theoretical reflections, referring to different aspects of preparation to old age. We are open to receive works of specialists in theoretical and practical approach, presenting the defined problems from individual, institutional, regional, national or international level.

 

Technical guidelines

Deadline for abstracts (between 250 and 500 characters) is 30 November 2018. Texts can be submitted in English, Czech, Polish and Slovak. All submitted papers will be subject to double blind review. In case of negative reviews, we reserve the right to reject submissions that do not comply with scientific eligibility. Final version of the monograph will have ISBN, DOI number and will be published online (open access), and will be available in Google Books, Academia, ResearchGate, DepotCeon and series website. Every author will receive one free copy of the publication. We also intend to add the papers to the Web of Sciences database. Texts should be prepared in a template according to APA standard.

Please, send paper abstracts to volume editors:

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (Charles University in Prague, Czech Republic) – michal.serak@ff.cuni.cz

PhDr inż. Łukasz Tomczyk Ph.D. (Pedagogical University of Cracow, Poland) – lukasz.tomczyk@up.krakow.pl

 

 

Dates:

30.11.2018  – final term for sending propositions for papers (abstracts should include: title, keywords, mx.  400 words of the summary, contact address and Name and Last Name)

15.12.2018 – confirmation of reception of the article proposition

31.01.2019 – final term for sending the final version of the paper

15.02.2019 – end of the editorial process

30.06.2019 – planned print term

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou publikování vědeckých studií v rámci mezinárodní edice Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. Jubilejní řipravované (již desáté) číslo série bude věnováno vysoce aktuální problematice přípravy na stárnutí.

Dlouhodobá proměna demografické struktury většiny vyspělých zemí, jejímž nejviditelnějším prvkem je postupné stárnutí populace, se stává jedním z nejdiskutovanějších společenských, politických i ekonomických témat. Postupné demografické stárnutí společnosti bývá nazýváno tichou revolucí. Nastartovány jsou změny, které kontinuálně modifikují realitu života stávající společnosti v řadě aspektů. Nutná je proto komplexní příprava odehrávající se na úrovni státu, institucí i jednotlivců.

Výchozím aspekterm těchto úvach je předpoklad, že úspěšné stárnutí každého člověka nezáleží primárně na genetických predispozicích, vnějších okolnostech a náhodě, ale především na jeho životním stylu a životní strategii. Prožívání stáří je přímo ovlivněno průběhem předcházejících životních fází, kdy každou jednotlivou životní etapu zvládne jedinec tím lépe, čím kvalitněji se mu podařilo prožít etapu předcházející. Kvalita života ve stáří se tak do značné míry odvíjí od kvality života ve středním věku. Z toho důvodu je nezbytné začít se ještě ve fázi plného pracovního nasazení seznamovat se všemi okolnostmi  (finančními, zdravotními, společenskými, právními, edukačními, apod.) nadcházejícího stárnutí a odchodu do důchodu.

Zásadním determinantem umožňující realizace individuální přípravy na stárnutí je existence vhodného celospolečenského rámce. Určující je proto přítomnost a podoba strategicky koncipované politiky přípravy na stárnutí, která by zahrnovala aktivity a opatření zaměřené na široké spektrum politických, sociálních, ekonomických a kulturních kontextů. Účelem je vytváření příznivých podmínek pro stabilizaci stárnoucí společnosti, vytváření optimálního prostředí pro participaci starších dospělých a plného využívání jejich potenciálu a umožnění nezávislého a aktivního života v třetím věku. Hlavním cílem je vytvoření uceleného a komplexně provázaného rámce pro realizaci politiky stárnutí, která je ze své podstaty agendou průřezovou a týká se různých oblastí života společnosti a tedy i různých oblastí veřejných politik. Tento ucelený rámec pak musí obsahovat dvě klíčové dimenze – dimenzi podpory starších lidí, kteří již v naší společnosti žijí, a dimenzi přípravy na stárnutí populace jako demografického a společenského fenoménu. Včasná systematická příprava je nezbytná nejen z individuálního hlediska, ale i z hlediska postupné přípravy veřejných politik na dramatickou proměnu věkové struktury společnosti v budoucích desetiletích.

Výše uvedená východiska představují základní obsahovou platformu pro zaměření připravované kolektivní monografie. V jejím rámci by měly být publikovány výsledky realizovaných výzkumů nebo teoretické texty, které se zabývají různými aspekty přípravy na stáří ve všech uvedených kontextech a dimenzích. Jsme připraveni přijímat návrhy odborníků z oblasti teorie a praxe, které představují individuální, institucionální, národní nebo mezinárodní rozměr definované problematiky.

 

 

Technické poznámky:

Nnávrhy článků v podobě krátké anotace  přijímáme do 30.11.2018. Texty je možné předkládát v anglickém, českém, polském nebo slovenském jazyce. Všechny články procházejí anonymním recenzním řízením. Redakce si vyhradzuje právo neuveřenit nabízený text v případe negativního recenzního posudku. Finální verzia monografie s přideleným ISBN, DOI bude publikována v systému Google Books, Academia, ResearchGate, Web of Science a na internetové stránce série. Každý autor dostane autorský výtisk publikace.

 

Termíny:

30.11.2018 – konečný termín k předběžnému předkládání textů (abstrakty musí obsahovat: název, klíčová slova, shrnutí v rozsahu max. 400 slov, kontaktní adresu, jméno a příjmení autora)

15.12.2018 – potvrzení přijetí návrhu článku

31.01.2019 – konečný termín na zaslání finální verze článku

15.02.2019 – ukončení procesu recenzního řízení článků

II polovina 2019 – plánovaný termín předání publikace do tisku

 

 

 

 

 

Zaproszenie do publikacji – Przygotowanie do starzenia się i starości

Szanowni Państwo,

mamy nieskrywaną przyjemność zaprosić do opublikowania naukowego tekstu w ramach serii Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. Będzie to wydanie jubileuszowe (dziesiąty tom) poświęcony bardzo aktualnej tematyce przygotowania do starości.

Długotrwałe zmiany demograficzne większości krajów europejskich są obecnie coraz bardziej dostrzegalne. Starzenie się społeczeństwa staje się jednym z najbardziej priorytetowych wyzwań politycznych i ekonomicznych. Demograficzne przemiany związane ze starzeniem się społeczeństw określane są jako cicha rewolucja. Zmiany, które obecnie przebiegają przekształcają realne uwarunkowania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa w wielu aspektach. Konieczne zatem staje się wypracowanie kompleksowych rozwiązań na poziomie państwa, instytucji i jednostek.

Udane starzenie się każdego człowieka nie jest warunkowane jedynie poprzez predyspozycje genetyczne, zewnętrzne okoliczności oraz przypadkowe wydarzenia, ale przede wszystkim poprzez styl życia oraz przyjmowane życiowe strategie. Przeżywanie starości jest silnie powiązane z przebiegającymi wcześniej fazami życia, gdy każdy poprzedni etap warunkuje kolejną fazę rozwojową przy jednoczesnym założeniu, że pozytywne wydarzenia zachodzące w przeszłości przekładają się na sukcesy w dalszych etapach. Jakość życia w wieku senioralnym zmienia się znaczącą od jakości życia w średniej dorosłości. Z tego powodu konieczne staje się rozpoczęcie, jeszcze w okresie średniej dorosłości podjęcie przygotowań do okresu starości poprzez uwzględnienie czynników: finansowych, zdrowotnych, społecznych, prawnych, edukacyjnych warunkując biopsychospołeczne funkcjonowanie w okresie „złotej jesieni” życia.

Zasadniczą determinantą umożliwiającą realizację indywidualnego przygotowania się do starzenia się jest występowanie ram odpowiednich dla całego społeczeństwa. Dlatego konieczne staje się obecność strategicznie wypracowanej polityki przygotowania do starości, obejmującą szerokie spektrum politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów. Naczelnym zadaniem związanym z pozytywnym starzeniem się jest wytwarzanie optymalnych warunków dla stabilności funkcjonowania w starzejącym się społeczeństwie, generowanie korzystnego środowiska sprzyjającego partycypacji starszych dorosłych oraz pełnego wykorzystania ich potencjału w celu umożliwienia samodzielnego i aktywnego życia w „trzecim i czwartym wieku”. Głównym celem sprzyjającym osiągnięciu takiego stanu jest wytworzenie kompleksowego i uznanego we wszystkich środowiskach programu dla realizacji polityk dotyczących starzenia się. Tak skonstruowane ramowe założenia muszą obejmować dwa kluczowe wymiary – wspierania starszych ludzi, którzy funkcjonują w społeczeństwie oraz przygotowania innych obywateli do starzenia się wymiarze indywidulanym, a także społecznym. Wczesne i systematyczne przygotowanie do starości jest konieczne nie tylko z indywidualnej perspektywy, lecz również w szerszym pryzmacie polityk publicznych, uwzględniających zachodzące obecnie intensywnie przemiany demograficzne.

Powyżej zaprezentowane założenia ukazują podstawowy zarys przygotowywanej wspólnie z Państwem monografii. W jej skład mogą wejść zatem teksty o charaketrze prac badawczych lub teoretycznych rozważań, które związane są z różnymi wymiarami przygotowania się do starości. Jesteśmy otwarci na prace specjalistów ze sfery teorii i praktyki, które prezentują indywidulany, instytucjonalny, regionalny, krajowy, czy też międzynarodowy pryzmat zdefiniowanej problematyki.

 

Techniczne informacje

Abstrakty artykułów (w przedziale od 250 do 500 znaków) przyjmuemy do 30 listopada 2018 roku. Teksty można składać w języku angielskim, czeskim, polskim i słowackim. Wszystkie artykuły zostaną poddane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów nie spełniających kryteriów poprawności naukowej w przypadku negatywnej recenzji. Finalna wersja monografii otrzyma numer ISBN, DOI oraz będzie opublikowana w wersji online (open access), a także udostępniona w Google Books, Academia, ResearchGate, DepotCeon, a także stronie interentowej serii. Każdy autor otrzyma bezpłatnie autorski egzemparz publikacji. Planowane jest również dodanie artykułów do bazy Web of Sciences. Teksty należy przygotować w szablonie zgodnie ze standardem APA.

Prosimy o przesłanie zalożeń artykułów na adres redaktorów tomu:

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechia) – michal.serak@ff.cuni.cz

PhDr inż. Łukasz Tomczyk Ph.D. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – lukasz.tomczyk@up.krakow.pl

 

Termíny:

30.11.2018 – przyjęcie propozycji wydawniczej (streszczenie do 400 słów)

15.12.2018 – potwierdzenie przyjęcia propozycji wydawniczej

31.01.2019 – ostateczny termin nadsyłania propozycji tekstów (abstrakty powinny zawierać, tytuł, słowa kluczowe, max 400 słów streszczenia, adres kontaktowy oraz imię i nazwisko)

15.02.2019 – koniec procesu recenzenckiego

II połowa 2019 – planowany termin druku publikacji

 

 

 

 

 

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s