Call for Papers – Preparation to Ageing and Old Age

Dear Sirs,

It is our great pleasure to invite you to submit papers to be published in our series of Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. It will be a jubilee edition (tenth volume), and we wish to dedicate it to a very relevant issue of preparing for old age.

Long-term demographic changes in most of the European countries become more and more noticeable. Ageing of societies becomes one of the top political and economical challenges. These demographic transformations are described as silent revolution. Continuous present changes transform conditions of functioning of the society in many aspects. Therefore, it becomes necessary to develop complex solutions at national, institutional and individual levels.

Successful ageing of every human depends not only on genetic predisposion, external conditions and incidents, but first of all on their lifestyle and adopted life strategies. The way old age is experienced, is closely related with preceding stages of life, as every stage determines a developmental phase that follows, assuming that positive experiences in the past translate into successes in the future stages. Quality of life of seniors differs significantly from the quality of life they experience in the middle adulthood. For this reason, it is necessary – already in the middle adulthood – to begin to prepare to the old age. This can be done by considering the following factors: financial, health, social, legal, educational — as the ones that determine biopsychosocial functioning during the autumn years.

Main determinant that enables individual preparation to ageing, is a framework relevant to the whole of society. Thus, it becomes necessary to introduce strategic and intentional policy of preparing to old age, a policy that covers wide range of political, social, economical and cultural contexts. The primary challenge regarding positive ageing is to create optimal conditions for stable functioning in the ageing society and to ensure an environment that would promote participation of older adults and full use of their potential in order to enable independent and active life as they reach their “third and fourth age”. This is possible by meeting the main objective, that is, developing a complex and recognised in all circles programme for implementation of ageing-related policies. Such framework must include two key dimensions: supporting seniors who function within a society, and preparing other citizens to ageing, both at individual and social level. Early and regular preparation to ageing is necessary not only from individual point of view, but also in a wider perspective of public policies that reflect the present intense demographic changes.

The above mentioned assumptions present the basic overview of our joint monograph. It can include both, research reports or theoretical reflections, referring to different aspects of preparation to old age. We are open to receive works of specialists in theoretical and practical approach, presenting the defined problems from individual, institutional, regional, national or international level.

 

Technical guidelines

Deadline for abstracts (between 250 and 500 characters) is 30 November 2018. Texts can be submitted in English, Czech, Polish and Slovak. All submitted papers will be subject to double blind review. In case of negative reviews, we reserve the right to reject submissions that do not comply with scientific eligibility. Final version of the monograph will have ISBN, DOI number and will be published online (open access), and will be available in Google Books, Academia, ResearchGate, DepotCeon and series website. Every author will receive one free copy of the publication. We also intend to add the papers to the Web of Sciences database. Texts should be prepared in a template according to APA standard.

Please, send paper abstracts to volume editors:

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (Charles University in Prague, Czech Republic) – michal.serak@ff.cuni.cz

PhDr inż. Łukasz Tomczyk Ph.D. (Pedagogical University of Cracow, Poland) – lukasz.tomczyk@up.krakow.pl

 

 

Dates:

30.11.2018  – final term for sending propositions for papers (abstracts should include: title, keywords, mx.  400 words of the summary, contact address and Name and Last Name)

15.12.2018 – confirmation of reception of the article proposition

31.01.2019 – final term for sending the final version of the paper

15.02.2019 – end of the editorial process

30.06.2019 – planned print term

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou publikování vědeckých studií v rámci mezinárodní edice Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. Jubilejní řipravované (již desáté) číslo série bude věnováno vysoce aktuální problematice přípravy na stárnutí.

Dlouhodobá proměna demografické struktury většiny vyspělých zemí, jejímž nejviditelnějším prvkem je postupné stárnutí populace, se stává jedním z nejdiskutovanějších společenských, politických i ekonomických témat. Postupné demografické stárnutí společnosti bývá nazýváno tichou revolucí. Nastartovány jsou změny, které kontinuálně modifikují realitu života stávající společnosti v řadě aspektů. Nutná je proto komplexní příprava odehrávající se na úrovni státu, institucí i jednotlivců.

Výchozím aspekterm těchto úvach je předpoklad, že úspěšné stárnutí každého člověka nezáleží primárně na genetických predispozicích, vnějších okolnostech a náhodě, ale především na jeho životním stylu a životní strategii. Prožívání stáří je přímo ovlivněno průběhem předcházejících životních fází, kdy každou jednotlivou životní etapu zvládne jedinec tím lépe, čím kvalitněji se mu podařilo prožít etapu předcházející. Kvalita života ve stáří se tak do značné míry odvíjí od kvality života ve středním věku. Z toho důvodu je nezbytné začít se ještě ve fázi plného pracovního nasazení seznamovat se všemi okolnostmi  (finančními, zdravotními, společenskými, právními, edukačními, apod.) nadcházejícího stárnutí a odchodu do důchodu.

Zásadním determinantem umožňující realizace individuální přípravy na stárnutí je existence vhodného celospolečenského rámce. Určující je proto přítomnost a podoba strategicky koncipované politiky přípravy na stárnutí, která by zahrnovala aktivity a opatření zaměřené na široké spektrum politických, sociálních, ekonomických a kulturních kontextů. Účelem je vytváření příznivých podmínek pro stabilizaci stárnoucí společnosti, vytváření optimálního prostředí pro participaci starších dospělých a plného využívání jejich potenciálu a umožnění nezávislého a aktivního života v třetím věku. Hlavním cílem je vytvoření uceleného a komplexně provázaného rámce pro realizaci politiky stárnutí, která je ze své podstaty agendou průřezovou a týká se různých oblastí života společnosti a tedy i různých oblastí veřejných politik. Tento ucelený rámec pak musí obsahovat dvě klíčové dimenze – dimenzi podpory starších lidí, kteří již v naší společnosti žijí, a dimenzi přípravy na stárnutí populace jako demografického a společenského fenoménu. Včasná systematická příprava je nezbytná nejen z individuálního hlediska, ale i z hlediska postupné přípravy veřejných politik na dramatickou proměnu věkové struktury společnosti v budoucích desetiletích.

Výše uvedená východiska představují základní obsahovou platformu pro zaměření připravované kolektivní monografie. V jejím rámci by měly být publikovány výsledky realizovaných výzkumů nebo teoretické texty, které se zabývají různými aspekty přípravy na stáří ve všech uvedených kontextech a dimenzích. Jsme připraveni přijímat návrhy odborníků z oblasti teorie a praxe, které představují individuální, institucionální, národní nebo mezinárodní rozměr definované problematiky.

 

 

Technické poznámky:

Nnávrhy článků v podobě krátké anotace  přijímáme do 30.11.2018. Texty je možné předkládát v anglickém, českém, polském nebo slovenském jazyce. Všechny články procházejí anonymním recenzním řízením. Redakce si vyhradzuje právo neuveřenit nabízený text v případe negativního recenzního posudku. Finální verzia monografie s přideleným ISBN, DOI bude publikována v systému Google Books, Academia, ResearchGate, Web of Science a na internetové stránce série. Každý autor dostane autorský výtisk publikace.

 

Termíny:

30.11.2018 – konečný termín k předběžnému předkládání textů (abstrakty musí obsahovat: název, klíčová slova, shrnutí v rozsahu max. 400 slov, kontaktní adresu, jméno a příjmení autora)

15.12.2018 – potvrzení přijetí návrhu článku

31.01.2019 – konečný termín na zaslání finální verze článku

15.02.2019 – ukončení procesu recenzního řízení článků

II polovina 2019 – plánovaný termín předání publikace do tisku

 

 

 

 

 

Zaproszenie do publikacji – Przygotowanie do starzenia się i starości

Szanowni Państwo,

mamy nieskrywaną przyjemność zaprosić do opublikowania naukowego tekstu w ramach serii Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. Będzie to wydanie jubileuszowe (dziesiąty tom) poświęcony bardzo aktualnej tematyce przygotowania do starości.

Długotrwałe zmiany demograficzne większości krajów europejskich są obecnie coraz bardziej dostrzegalne. Starzenie się społeczeństwa staje się jednym z najbardziej priorytetowych wyzwań politycznych i ekonomicznych. Demograficzne przemiany związane ze starzeniem się społeczeństw określane są jako cicha rewolucja. Zmiany, które obecnie przebiegają przekształcają realne uwarunkowania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa w wielu aspektach. Konieczne zatem staje się wypracowanie kompleksowych rozwiązań na poziomie państwa, instytucji i jednostek.

Udane starzenie się każdego człowieka nie jest warunkowane jedynie poprzez predyspozycje genetyczne, zewnętrzne okoliczności oraz przypadkowe wydarzenia, ale przede wszystkim poprzez styl życia oraz przyjmowane życiowe strategie. Przeżywanie starości jest silnie powiązane z przebiegającymi wcześniej fazami życia, gdy każdy poprzedni etap warunkuje kolejną fazę rozwojową przy jednoczesnym założeniu, że pozytywne wydarzenia zachodzące w przeszłości przekładają się na sukcesy w dalszych etapach. Jakość życia w wieku senioralnym zmienia się znaczącą od jakości życia w średniej dorosłości. Z tego powodu konieczne staje się rozpoczęcie, jeszcze w okresie średniej dorosłości podjęcie przygotowań do okresu starości poprzez uwzględnienie czynników: finansowych, zdrowotnych, społecznych, prawnych, edukacyjnych warunkując biopsychospołeczne funkcjonowanie w okresie „złotej jesieni” życia.

Zasadniczą determinantą umożliwiającą realizację indywidualnego przygotowania się do starzenia się jest występowanie ram odpowiednich dla całego społeczeństwa. Dlatego konieczne staje się obecność strategicznie wypracowanej polityki przygotowania do starości, obejmującą szerokie spektrum politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów. Naczelnym zadaniem związanym z pozytywnym starzeniem się jest wytwarzanie optymalnych warunków dla stabilności funkcjonowania w starzejącym się społeczeństwie, generowanie korzystnego środowiska sprzyjającego partycypacji starszych dorosłych oraz pełnego wykorzystania ich potencjału w celu umożliwienia samodzielnego i aktywnego życia w „trzecim i czwartym wieku”. Głównym celem sprzyjającym osiągnięciu takiego stanu jest wytworzenie kompleksowego i uznanego we wszystkich środowiskach programu dla realizacji polityk dotyczących starzenia się. Tak skonstruowane ramowe założenia muszą obejmować dwa kluczowe wymiary – wspierania starszych ludzi, którzy funkcjonują w społeczeństwie oraz przygotowania innych obywateli do starzenia się wymiarze indywidulanym, a także społecznym. Wczesne i systematyczne przygotowanie do starości jest konieczne nie tylko z indywidualnej perspektywy, lecz również w szerszym pryzmacie polityk publicznych, uwzględniających zachodzące obecnie intensywnie przemiany demograficzne.

Powyżej zaprezentowane założenia ukazują podstawowy zarys przygotowywanej wspólnie z Państwem monografii. W jej skład mogą wejść zatem teksty o charaketrze prac badawczych lub teoretycznych rozważań, które związane są z różnymi wymiarami przygotowania się do starości. Jesteśmy otwarci na prace specjalistów ze sfery teorii i praktyki, które prezentują indywidulany, instytucjonalny, regionalny, krajowy, czy też międzynarodowy pryzmat zdefiniowanej problematyki.

 

Techniczne informacje

Abstrakty artykułów (w przedziale od 250 do 500 znaków) przyjmuemy do 30 listopada 2018 roku. Teksty można składać w języku angielskim, czeskim, polskim i słowackim. Wszystkie artykuły zostaną poddane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów nie spełniających kryteriów poprawności naukowej w przypadku negatywnej recenzji. Finalna wersja monografii otrzyma numer ISBN, DOI oraz będzie opublikowana w wersji online (open access), a także udostępniona w Google Books, Academia, ResearchGate, DepotCeon, a także stronie interentowej serii. Każdy autor otrzyma bezpłatnie autorski egzemparz publikacji. Planowane jest również dodanie artykułów do bazy Web of Sciences. Teksty należy przygotować w szablonie zgodnie ze standardem APA.

Prosimy o przesłanie zalożeń artykułów na adres redaktorów tomu:

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechia) – michal.serak@ff.cuni.cz

PhDr inż. Łukasz Tomczyk Ph.D. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – lukasz.tomczyk@up.krakow.pl

 

Termíny:

30.11.2018 – przyjęcie propozycji wydawniczej (streszczenie do 400 słów)

15.12.2018 – potwierdzenie przyjęcia propozycji wydawniczej

31.01.2019 – ostateczny termin nadsyłania propozycji tekstów (abstrakty powinny zawierać, tytuł, słowa kluczowe, max 400 słów streszczenia, adres kontaktowy oraz imię i nazwisko)

15.02.2019 – koniec procesu recenzenckiego

II połowa 2019 – planowany termin druku publikacji

 

 

 

 

 

 

Call for papers Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology vol. IX European social gerontology — the perspective of Slovenia

Editors:

Łukasz Tomczyk, Pedagogical University of Cracow, Poland

Goran Gumze, Alma Mater Europaea, Slovenia

 

We invite the submissions of texts to the next volume of the international series on the issues of adulthood and ageing. The thematic scope of the publication will be geographically limited and will include the selected issues, challenges, case studies and model solutions in terms of biopsychosocial functioning of seniors in Slovenia. The call for papers for the European social gerontology — the perspective of Slovenia (Europejska gerontologia społeczna – perspektywa Słowenii) was inspired by the need for the transfer of knowledge, skills or methodological solutions related to the process of ageing and old age among the participants of the summer school of social gerontology led by Judith Bachay (St. Thomas University, Miami, FL). The participants of this event that took place in August 2017 in Ljubljana, have inspired the idea of a publication that would integrate the researchers focused around the issues of ageing and old age in Slovenia. It is interesting that, in many aspects, Slovenia faces similar problems and development perspectives as the other Central and Eastern European countries. This fact has been proved, for example, by the Active Ageing Index data where Poland was rated (28.1), whereas Slovenia (29.8) This may also indicate that — despite recognizable geographical distance — in the countries separated by almost a thousand kilometer older people, their families and institutions that support positive ageing face similar problems.

We invite you to submit methodological papers that present research results or theoretical texts that discuss different aspects of ageing and old age. We are open to receive the propositions from both, theory and practice experts presenting the individual, institutional or environmental dimension of the ageing process in Slovenia.

 

 

 

Technical note:

We wait for Your propositions of articles in the form of a short summary until October 30, 2017. Papers can be prepared in the English language. All the articles undergo the process of the anonymous review. Editors reserve the right not to accept a paper for print as a result of a negative evaluation. The final version of the monograph has a ISBN number and is located in Google Books, Academia, ResearchGate system and on the series website. Each of the authors shall receive an issue of the publication.

 

Dates:

30/10/2017 – final term for sending propositions for papers (abstracts should include: title, keywords, max.  400 words of the summary, contact address and Name and Last Name)

15/11/2017 – confirmation of reception of the article proposition

15/12/2017 final term for sending the final version of the paper

28/02/2017 – end of the editorial process

End of march 2017 – planned print term

 

Editorial office : tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Series Website: http://www.gerontolodzy.wordpress.com

Contemporary Challenges of Ageing Policy in the Central and Eastern European Countries – in progress

INTRODUCTION.. 4

 

JAROSLAVA HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ

Seductive Solutions, Inspiration, Easy-to-Remember Phrases, and Ambiguity: Why Is the Idea of Active Ageing so Successful?. 5

 

VALENTINA HLEBEC, TATJANA RAKAR

Ageing Policies in Slovenia: Before and After “Austerity”. 16

 

RŪTA BRAZIENĖ

Age and Workplace Discrimination in Lithuania. 31

 

MAGDALENA LESZKO, BEATA BUGAJSKA

The Evaluation of Employment Policies for Older Adults in the Czech Republic, Poland, and Slovakia  41

 

ANGELIKA FELSKA

Folk High School as an Educational Alternative for Older Adults. 51

 

ERIK SELECKÝ

Organization of International Educational Activities at the Universities of the Third Age. 59

 

KRYSTYNA KAMIŃSKA

(Un)Obvious Education, or Complexities of the Polish Education Aimed at Older People. 70

 

GIOVANNA DEL GOBBO, GLENDA GALEOTTI, GILDA ESPOSITO

Connecting Generations: Intergenerational Education for Social Inclusion and Solidarity: A Case Study on a European Lifelong Learning Project 85

 

LĪGA RASNAČA, ENDIJA REZGALE-STRAIDOMA

Intergenerational Cultural Programs for Older People in Long-term Care Institutions: Latvian Case. 107

 

DOGA BASAR SARIIPEK, SEYRAN GÜRSOY ÇUHADAR

Implementation of a “Self-Sufficient Ageing” Policy and Possible Challenges: Case of Turkey. 124

 

CALL FOR PAPERS “Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology” series

CALL FOR PAPERS “Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology” series” – vol. VII

 

Volume:
“Contemporary Challenges of Ageing Policy  in the Central and Eastern European Countries”

Language: English

 

Editors:

Łukasz Tomczyk, PhDr inż.  (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Andrzej Klimczuk, Ph.D. Candidate (Warsaw School of Economics, Poland)

 

 

Volume Description:

A European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations in 2012 (EY2012) was influential for the improvement of dissemination of concepts related to the ageing policy. This event provided not only an opportunity to raise awareness about ageing populations but also to raise key questions about policies and measures to respond challenges related to ageing at all policy levels. These issues are especially important in the Central and Eastern European (CEE) countries that are not only characterised by a variety of post-communist regime transitions but also complex demographic transformation. Various states as well as regional and local authorities took advantage of the EY2012 opportunity to prepare and implement strategies and plans regarding specific territorial areas or thematic fields such as health, long-term care, ageing in urban and rural areas, age-friendly environments, public engagement of older adults, lifelong learning including the Universities of the Third Age movement, and integrational solidarity.

 

However, what about the evaluation of results and achievements of activities that emerged after the EY2012? Are policymakers and relevant stakeholders still active in the field of ageing policy? Are ageing policies implemented or they just serve to promotional purposes? Are there active partnerships between state, commercial, and civil entities? How ageing policies are coordinated and governed? Are there any best practices that may be further disseminated?

 

The aim of the volume is to discuss the programming, promotion, implementation, and evaluation of policies, programs, and projects related to ageing in the CEE region.

 

The volume welcomes papers that will provide both theoretical and empirical findings. Selected topics that we would like to underline include, but are not limited to:

– A critical review of the diversity of ageing policy concepts (such as healthy ageing, active ageing, creative ageing, and ageing in place).

– Preventive approaches in ageing policies.

– An integrated and smart public policies for older adults and intergenerational programs.

– Governance and ageing policies.

– Effective social work, public health policies related to ageing, and housing for older adults.

– The emergence of Council of Seniors.

 

Each abstract should contain:

– Contact details (name and surname, institutional affiliation, e-mail address);

– Title of the proposed paper;

– Abstract: 200-250 words.

Editorial requirements and style for the full papers: APA style – http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php

 

ABSTRACTS DEADLINE: August 31, 2016.

FULL PAPERS DEADLINE: December 31, 2016.

 

Contact:

tomczyk_lukasz@prokonto.pl

klimczukandrzej@gmail.com

IV TOM serii Czesko-Polsko-Słowackie studia z zakresu andragogiki i gerontologii społecznej / Česko-polsko-slovenské studie z andragogiky a sociální gerontologie.

Zapraszamy do lektury IV Tomu serii  pt. „Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia osób starszych / Inštitucionálne a mimo inštitucionálne formy podpory starších lidí”, redakcja naukowa: Michał Szyszka, Pavol Dancák, Arkadiusz Wąsiński i Jadwiga Daszykowska, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Stalowa Wola – Bratysława 2014.

TomIV

IV TOM do pobrania

Non-formal and informal areas of learning process of seniors – nabór tekstów / call for papers

Prijímanie textov do V čísla/časti série “Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”

Vážené dámy, vážení páni,

srdečne Vás pozývame k publikovaniu štúdií/článkov v monografii s názvom „Oblasti neformálneho a informálneho učenia seniorov“, ktorá vyjde pod medzinárodnou redakciou: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Vedecká reflexia o špecifikách neformálneho a informálneho učenia (sa) seniorov v krajinách, ako je Česká republika, Poľsko a Slovenská republika, sa javí čím ďalej úspešnejšia na poli vedeckom i metodickom (pozri: Határ, 2014). „Učenie sa je, ako je už všeobecne známe, celoživotným procesom. Vďaka učeniu sa človek v každej etape života pripravuje na pred ním stojace výzvy, vďaka čomu sa môže vyrovnať s novými úlohami, nakoniec učenie vedie k všestrannému rozvoju, a preto je základným elementom života človeka v každej jeho fáze” (Fabiś, 2014, s. 76). Edukácia seniorov sa stáva nástrojom nielen na nadobúdanie nových kompetencií, potrebných k úplnému spoločenskému začleneniu sa, ale predovšetkým je príležitosťou na rozvíjanie pozitívnych návykov, vedomostí, zručností a postojov v oblasti: biologickej, psychickej, intelektuálnej, sociálnej a ekonomickej (pozri: Szarota, 2010, s. 141). Preto redaktori tohto čísla/časti série vybrali celý rad dôležitých oblastí, charakterizujúcich súčasné riešenia a procesy, ktoré súvisia s edukáciou osôb v starobe:

 • neformálne a informálne učenie (sa) osôb v neskorej dospelosti (starobe);
 • špecifiká učenia (sa) a vzdelávania seniorov;
 • proces náhodného učenia (sa) v starobe;
 • nerozpracované miesta učenia (sa) seniorov;
 • inštitucionálne riešenie edukácie seniorov v krajinách V4;
 • kvalita edukácie seniorov;
 • úloha mimovládnych organizácií v ich úsilí vzdelávať seniorov;
 • miestne programy podpory edukácie seniorov;
 • univerzity tretieho veku, kluby seniorov, cirkevné organizácie – špecifiká programovej ponuky;
 • výzvy stojace pred edukáciou osôb v neskorej dospelosti (starobe).

 

Technické poznámky:

Na návrh Vašich článkov v podobe krátkeho resumé redakcia čaká do 30. apríla 2015. Texty môžu byť písané v anglickom, českom, poľskom a slovenskom jazyku. Všetky články prechádzajú anonymným recenzným konaním. Redakcia si vyhradzuje právo neuverejniť text v prípade negatívneho recenzného posudku. Finálna verzia monografie s prideleným ISBN bude umiestnená v systéme Google Books, Academia, ResearchGate a na internetovej stránke série. Každý autor dostane autorský výtlačok publikácie.

Termíny:

30.04.2015 – posledný termín na predkladanie návrhov textov (abstrakty musia obsahovať: názov, kľúčové slová, zhrnutie v rozsahu max. 400 slov, kontaktná adresa, meno a priezvisko autora)

15.05.2015 – potvrdenie prijatia návrhu článku

30.06.2015 – posledný termín na zaslanie finálnej verzie článku

30.09.2015 – ukončenie procesu recenzovania článkov

Koniec roka 2015 – plánovaný termín zadania publikácie do tlače

Adresa redakcie: tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Doposiaľ boli v rámci série vydané nasledovné publikácie:

 • Tom I. s názvom „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě” red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Tom II. s názvom “Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdelavani senioru” Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Tom III. s názvom “Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej” red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Tom IV. – red. Michał Szyszka – v tlači

 


 

Výzva k publikaci textů v V. čísle/části série “Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vám zaslat výzvu k publikaci Vašich studií/článků v monografii „Neformální a informální vzdělávání seniorů“, která bude editována mezinárodním týmem: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Vědecká reflexe specifik neformálního a informálního učení (se) seniorů je v zemích jako je Česká republika, Polsko a Slovenská republika stále efektivnější a to jak na poli vědeckém, tak metodologickém (srov: Határ, 2014). „Učení se je, jak je již všeobecně známé, celoživotním procesem. Díky učení se člověk v každé etapě života připravuje na výzvy, které před ním stojí, díky tomu se může vyrovnat s novými úkoly. Učení tak ve svém důsledku vede k všestrannému rozvoji a proto je základním elementem života člověka v každé životní fázi” (Fabiś, 2014, s. 76). Edukace seniorů sa stáva nástrojom nejen k osvojování nových kompetencií nezbytných k úplné sociální integraci, ale je především příležitostí k rozvoji pozitivních návyků, vědomostí, dovedností a postojů v oblasti: biologické, psychické, intelektuální, sociální a ekonomické (srov: Szarota, 2010, s. 141). Proto editoři tohoto čísla/části série vybrali celou řadu důležitých oblastí, charakterizujících současná řešení a procesy související s edukací starších osob:

 • neformální a informální učení (se) osob ve starší dospělosti (stáří);
 • specifika učení (se) a vzdělávání seniorů;
 • proces náhodného učení (se) ve stáří;
 • neprobádané oblasti učení (se) seniorov;
 • institucionální řešení edukace seniorů v zemích V4;
 • kvalita edukace seniorů;
 • úloha nestátních organizací v oblasti edukace seniorů;
 • lokální programy podpory edukace seniorů;
 • univerzity třetího věku, kluby seniorů, církevní instituce – specifika programové nabídky;
 • výzvy v souvislosti s edukací osob ve starší dospělosti (stáří).

 

Technické poznámky:

Očekáváme krátké resumé, v němž stručně představíte návrh Vašeho článku a to do 30. dubna 2015. Texty mohou být psány v anglickém, českém, polském a slovenském jazyce. Všechny články budou procházet anonymním recenzním řízením. Redakce si vyhrazuje právo neuveřejnit texty v případě negativního recenzního posudku. Finální verze monografie s přiděleným ISBN bude umístěna v systému Google Books, Academia, ResearchGate a na internetové stránce série. Každý autor dostane autorský výtisk publikace.

Termíny:

30.04.2015 – konečný termín k předběžnému předkládání textů (abstrakty musí obsahovat: název, klíčová slova, shrnutí v rozsahu max. 400 slov, kontaktní adresu, jméno a příjmení autora)

15.05.2015 – potvrzení přijetí návrhu článku

30.06.2015 – konečný termín na zaslání finální verze článku

30.09.2015 – ukončení procesu recenzního řízení článků

Konec roku 2015 – plánovaný termín předání publikace do tisku

 

Adresa redakce: tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Doposud byly v rámci série vydány následující publikace:

 • Tom I. s názvom „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě” red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Tom II. s názvom “Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdělávání seniorů” Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Tom III. s názvom “Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej” red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Tom IV. – red. Michał Szyszka – v tisku

 


Nabór tekstów do V tomu Serii “Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology”

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do opublikowania artykułu
w monografii pt. „Pozaformalne i nieformalne obszary uczenia się osób starszych” pod redakcją międzynarodowego zespołu: doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie).

Naukowa refleksja nad specyfiką pozaformalnego i incydentalnego uczenia się osób starszych w krajach takich jak: Czechy, Polska i Słowacja cechuje się coraz większym dorobkiem naukowo-metodycznym (zob. Határ, 2014). „Uczenie się jest, jak już powszechnie wiadomo, procesem całożyciowym. Dzięki uczeniu się na każdym etapie życia człowiek przygotowuje się do stojących przed nim wyzwań, dzięki czemu może się zmierzyć z nowymi zadaniami, w końcu to uczenie się prowadzi do wszechstronnego rozwoju, jest więc niezbędnym elementem życia człowieka w każdej jego fazie” (Fabiś, 2014, s.76). Edukacja osób w wieku senioralnym staje się kluczem nie tylko do nabywania nowych kompetencji niezbędnych do pełnego uczestnictwa społecznego, lecz przede wszystkim jest szansą na kształtowanie pozytywnych nawyków, wiedzy, umiejętności i postaw w obszarze: biologicznym, psychicznym, intelektualnym, społecznym i ekonomicznym (zob. Szarota, 2010, s.141). Dlatego też redaktorzy niniejszego tomu postanowi wyodrębnić szereg istotnych obszarów charakteryzujących współczesne rozwiązania i procesy odnoszące się do edukacji osób w późnej dorosłości:

 • Pozaformalne i nieformalne obszary uczenia się osób w późnej dorosłości;
 • Specyfika uczenia się i nauczania osób starszych;
 • Proces incydentalnego uczenia się w starości;
 • Niezagospodarowane przestrzenie uczenia się osób starszych;
 • Instytucjonalne rozwiązania edukacji seniorów w krajach grupy wyszehradzkiej;
 • Jakość edukacji osób starszych;
 • Rola organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz edukacji osób starszych;
 • Lokalne programy wsparcia edukacji osób starszych;
 • Uniwersytety III Wieku, Kluby seniora, organizacje kościelne – specyfika oferty programowej;
 • Wyzwania stojące przed edukacją osób w późnej dorosłości.

Uwagi techniczne:

Na propozycję Państwa artykułów w postaci krótkiego streszczenia czekamy do 30.04.2015r. Teksty mogą być przygotowane w języku angielskim, czeskim, polskim, słowackim. Wszystkie artykuły przechodzą proces anonimowej recenzji. Redaktorzy zastrzegają możliwość nieprzyjęcia tekstu do druku w wyniku negatywnej recenzji. Finalna wersja monografii posiada numer ISBN i jest umieszczona w systemie Google Books, Academia, ResearchGate oraz na stronie internetowej serii. Każdy z autorów otrzymuje egzemplarz autorski publikacji.

Terminy:

30.04.2015 –ostateczny termin nadsyłania propozycji tekstów (abstrakty powinny zawierać, tytuł, słowa kluczowe, max 400 słów streszczenia, adres kontaktowy oraz imię i nazwisko)

15.05.2015 – potwierdzenie przyjęcia propozycji artykułu

30.06.2015 – ostateczny termin przesłania finalnej wersji artykułu

30.09.2015 – koniec procesu recenzenckiego

Koniec 2015 r. – planowany termin druku publikacji

Adres redakcji: tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Do tej pory w ramach serii ukazały się następujące publikacje:

 • Tom I pt. „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě” red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Tom II pt. “Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdelavani senioru” Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Tom III pt. “Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej” red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Tom V – red. Michał Szyszka – w druku

 

Adres internetowy serii: http://www.gerontolodzy.wordpress.com


Call for papers for the Volume V of the series “Czech-Polish-Slovakian studies in andragogy and social gerontology”

Dear Sir/Madam. We sincerely invite you to publish the article of the monograph „Non-formal and informal areas of learning process of seniors” edited by the international team: PaedDr. Ctibor Határ, PhD. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci), PhDr. inż. Łukasz Tomczyk (Pedagogical University of Cracow).

Scientific reflection on the specifics of non-formal and incidental learning of seniors in such countries as: Czech Republic, Poland and Slovakia area characterized by growing amount of science-methodological achievements (see Hatar, 2014). “Learning is, as it is widely-known, a lifelong process. Due to lifelong learning, a person prepares himself/herself for challenges he/she will have to face, he/she may face new tasks; finally, it is learning that leads to the development, so it is a crucial element of a human life in each of its phases” (Fabiś, 2014, p. 76). Education of people in senior age becomes a key not only to gain new competences crucial for full social participation, but also it is a chance for shaping positive habits, knowledge, skills and basics in biological, psychic, intellectual, social and economic areas (see Szarota, 2010, p.14). Thus, the editors of this volume decided to distinguish a range of significant areas which characterize modern solutions and processes referring to the education of people in late adulthood:

 • Non-formal and informal areas of learning of people in late adulthood;
 • Specifics of learning and teaching of older people;
 • The process of incidental learning in old age;
 • Unused areas of learning of older people;
 • Institutional solutions for education of seniors in the Visegrad Group countries;
 • Senior education quality;
 • The role of the non-government organizations in actions for the sake of education of older people;
 • Local senior education programmes support;
 • Universities of Third Age, Senior clubs, church organization – specifics of the programme offer;
 • Challenges faced by senior education in late adulthood;

Technical note:

         We wait for Your propositions of articles in the form of a short summary until April 30, 2015. Papers can be prepared in the English, Czech, Polish or Slovakian language. All the articles undergo the process of the anonymous review. Editors reserve the right not to accept a paper for print as a result of a negative evaluation. The final version of the monograph has a ISBN number and is located in Google Books, Academia, ResearchhGate system and on the series website. Each of the authors shall receive an issue of the publication.

Dates:

30/04/2015 – final term for sending propositions for papers (abstracts should include: title, keywords, mx. 400 words of the summary, contact address and Name and Last Name)

15.05.2015 – confirmation of reception of the article proposition

30.06.2015 final term for sending the final version of the paper

30.09.2015 – end of the editorial process

End of 2015 – planned print term

Editorial office : tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Until now, the following publications were published in the frame of series:

 • Volume 1 „Starzenie się i starość w dynamicznie zmieniającym się świecie / Stárnutí a stáří v rychle se měnícím světě” red. Katarzyna Walotek-Ściańska, Michal Šerák, Michał Szyszka, Łukasz Tomczyk, Sosonowiec – Praha 2013
 • Volume 2 “Nowe Trendy w edukacji seniorów / Nove trendy ve vzdelavani senioru” Miroslav Krystoň, Michal Šerák, Łukasz Tomczyk, Banská BystricaPrahaKraków 2014
 • Volume 3 pt. “Společenské, kulturní a vzdělávací aspekty fenoménu aktivního stárnutí / Aktywna starość w perspektywie społeczno-kulturowo-edukacyjnej” red. Štefan Chudý, Łukasz Tomczyk, Olomouc – Kraków 2015
 • Volume V– red. Michał Szyszka – during printing process

Series Website: http://www.gerontolodzy.wordpress.com

Bibliography:

Fabiś A. (2014), Uczenie się osób starszych, [w:] A. Chabior, A. Fabiś, J. Wawrzyniak (red.), Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej, Wyd. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.

Hatar C. (2014), Geragogika, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra.

Szarota Z. (2010), Starzenie i starość w wymiarze instytucjonalnego wsparcia, Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków.

The Series is under the patronage of the Minister of Labour and Social Policy.

CALL FOR PAPERS