Call for Papers – Preparation to Ageing and Old Age

Dear Sirs,

It is our great pleasure to invite you to submit papers to be published in our series of Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. It will be a jubilee edition (tenth volume), and we wish to dedicate it to a very relevant issue of preparing for old age.

Long-term demographic changes in most of the European countries become more and more noticeable. Ageing of societies becomes one of the top political and economical challenges. These demographic transformations are described as silent revolution. Continuous present changes transform conditions of functioning of the society in many aspects. Therefore, it becomes necessary to develop complex solutions at national, institutional and individual levels.

Successful ageing of every human depends not only on genetic predisposion, external conditions and incidents, but first of all on their lifestyle and adopted life strategies. The way old age is experienced, is closely related with preceding stages of life, as every stage determines a developmental phase that follows, assuming that positive experiences in the past translate into successes in the future stages. Quality of life of seniors differs significantly from the quality of life they experience in the middle adulthood. For this reason, it is necessary – already in the middle adulthood – to begin to prepare to the old age. This can be done by considering the following factors: financial, health, social, legal, educational — as the ones that determine biopsychosocial functioning during the autumn years.

Main determinant that enables individual preparation to ageing, is a framework relevant to the whole of society. Thus, it becomes necessary to introduce strategic and intentional policy of preparing to old age, a policy that covers wide range of political, social, economical and cultural contexts. The primary challenge regarding positive ageing is to create optimal conditions for stable functioning in the ageing society and to ensure an environment that would promote participation of older adults and full use of their potential in order to enable independent and active life as they reach their “third and fourth age”. This is possible by meeting the main objective, that is, developing a complex and recognised in all circles programme for implementation of ageing-related policies. Such framework must include two key dimensions: supporting seniors who function within a society, and preparing other citizens to ageing, both at individual and social level. Early and regular preparation to ageing is necessary not only from individual point of view, but also in a wider perspective of public policies that reflect the present intense demographic changes.

The above mentioned assumptions present the basic overview of our joint monograph. It can include both, research reports or theoretical reflections, referring to different aspects of preparation to old age. We are open to receive works of specialists in theoretical and practical approach, presenting the defined problems from individual, institutional, regional, national or international level.

 

Technical guidelines

Deadline for abstracts (between 250 and 500 characters) is 30 November 2018. Texts can be submitted in English, Czech, Polish and Slovak. All submitted papers will be subject to double blind review. In case of negative reviews, we reserve the right to reject submissions that do not comply with scientific eligibility. Final version of the monograph will have ISBN, DOI number and will be published online (open access), and will be available in Google Books, Academia, ResearchGate, DepotCeon and series website. Every author will receive one free copy of the publication. We also intend to add the papers to the Web of Sciences database. Texts should be prepared in a template according to APA standard.

Please, send paper abstracts to volume editors:

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (Charles University in Prague, Czech Republic) – michal.serak@ff.cuni.cz

PhDr inż. Łukasz Tomczyk Ph.D. (Pedagogical University of Cracow, Poland) – lukasz.tomczyk@up.krakow.pl

 

 

Dates:

30.11.2018  – final term for sending propositions for papers (abstracts should include: title, keywords, mx.  400 words of the summary, contact address and Name and Last Name)

15.12.2018 – confirmation of reception of the article proposition

31.01.2019 – final term for sending the final version of the paper

15.02.2019 – end of the editorial process

30.06.2019 – planned print term

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou publikování vědeckých studií v rámci mezinárodní edice Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. Jubilejní řipravované (již desáté) číslo série bude věnováno vysoce aktuální problematice přípravy na stárnutí.

Dlouhodobá proměna demografické struktury většiny vyspělých zemí, jejímž nejviditelnějším prvkem je postupné stárnutí populace, se stává jedním z nejdiskutovanějších společenských, politických i ekonomických témat. Postupné demografické stárnutí společnosti bývá nazýváno tichou revolucí. Nastartovány jsou změny, které kontinuálně modifikují realitu života stávající společnosti v řadě aspektů. Nutná je proto komplexní příprava odehrávající se na úrovni státu, institucí i jednotlivců.

Výchozím aspekterm těchto úvach je předpoklad, že úspěšné stárnutí každého člověka nezáleží primárně na genetických predispozicích, vnějších okolnostech a náhodě, ale především na jeho životním stylu a životní strategii. Prožívání stáří je přímo ovlivněno průběhem předcházejících životních fází, kdy každou jednotlivou životní etapu zvládne jedinec tím lépe, čím kvalitněji se mu podařilo prožít etapu předcházející. Kvalita života ve stáří se tak do značné míry odvíjí od kvality života ve středním věku. Z toho důvodu je nezbytné začít se ještě ve fázi plného pracovního nasazení seznamovat se všemi okolnostmi  (finančními, zdravotními, společenskými, právními, edukačními, apod.) nadcházejícího stárnutí a odchodu do důchodu.

Zásadním determinantem umožňující realizace individuální přípravy na stárnutí je existence vhodného celospolečenského rámce. Určující je proto přítomnost a podoba strategicky koncipované politiky přípravy na stárnutí, která by zahrnovala aktivity a opatření zaměřené na široké spektrum politických, sociálních, ekonomických a kulturních kontextů. Účelem je vytváření příznivých podmínek pro stabilizaci stárnoucí společnosti, vytváření optimálního prostředí pro participaci starších dospělých a plného využívání jejich potenciálu a umožnění nezávislého a aktivního života v třetím věku. Hlavním cílem je vytvoření uceleného a komplexně provázaného rámce pro realizaci politiky stárnutí, která je ze své podstaty agendou průřezovou a týká se různých oblastí života společnosti a tedy i různých oblastí veřejných politik. Tento ucelený rámec pak musí obsahovat dvě klíčové dimenze – dimenzi podpory starších lidí, kteří již v naší společnosti žijí, a dimenzi přípravy na stárnutí populace jako demografického a společenského fenoménu. Včasná systematická příprava je nezbytná nejen z individuálního hlediska, ale i z hlediska postupné přípravy veřejných politik na dramatickou proměnu věkové struktury společnosti v budoucích desetiletích.

Výše uvedená východiska představují základní obsahovou platformu pro zaměření připravované kolektivní monografie. V jejím rámci by měly být publikovány výsledky realizovaných výzkumů nebo teoretické texty, které se zabývají různými aspekty přípravy na stáří ve všech uvedených kontextech a dimenzích. Jsme připraveni přijímat návrhy odborníků z oblasti teorie a praxe, které představují individuální, institucionální, národní nebo mezinárodní rozměr definované problematiky.

 

 

Technické poznámky:

Nnávrhy článků v podobě krátké anotace  přijímáme do 30.11.2018. Texty je možné předkládát v anglickém, českém, polském nebo slovenském jazyce. Všechny články procházejí anonymním recenzním řízením. Redakce si vyhradzuje právo neuveřenit nabízený text v případe negativního recenzního posudku. Finální verzia monografie s přideleným ISBN, DOI bude publikována v systému Google Books, Academia, ResearchGate, Web of Science a na internetové stránce série. Každý autor dostane autorský výtisk publikace.

 

Termíny:

30.11.2018 – konečný termín k předběžnému předkládání textů (abstrakty musí obsahovat: název, klíčová slova, shrnutí v rozsahu max. 400 slov, kontaktní adresu, jméno a příjmení autora)

15.12.2018 – potvrzení přijetí návrhu článku

31.01.2019 – konečný termín na zaslání finální verze článku

15.02.2019 – ukončení procesu recenzního řízení článků

II polovina 2019 – plánovaný termín předání publikace do tisku

 

 

 

 

 

Zaproszenie do publikacji – Przygotowanie do starzenia się i starości

Szanowni Państwo,

mamy nieskrywaną przyjemność zaprosić do opublikowania naukowego tekstu w ramach serii Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology. Będzie to wydanie jubileuszowe (dziesiąty tom) poświęcony bardzo aktualnej tematyce przygotowania do starości.

Długotrwałe zmiany demograficzne większości krajów europejskich są obecnie coraz bardziej dostrzegalne. Starzenie się społeczeństwa staje się jednym z najbardziej priorytetowych wyzwań politycznych i ekonomicznych. Demograficzne przemiany związane ze starzeniem się społeczeństw określane są jako cicha rewolucja. Zmiany, które obecnie przebiegają przekształcają realne uwarunkowania związane z funkcjonowaniem społeczeństwa w wielu aspektach. Konieczne zatem staje się wypracowanie kompleksowych rozwiązań na poziomie państwa, instytucji i jednostek.

Udane starzenie się każdego człowieka nie jest warunkowane jedynie poprzez predyspozycje genetyczne, zewnętrzne okoliczności oraz przypadkowe wydarzenia, ale przede wszystkim poprzez styl życia oraz przyjmowane życiowe strategie. Przeżywanie starości jest silnie powiązane z przebiegającymi wcześniej fazami życia, gdy każdy poprzedni etap warunkuje kolejną fazę rozwojową przy jednoczesnym założeniu, że pozytywne wydarzenia zachodzące w przeszłości przekładają się na sukcesy w dalszych etapach. Jakość życia w wieku senioralnym zmienia się znaczącą od jakości życia w średniej dorosłości. Z tego powodu konieczne staje się rozpoczęcie, jeszcze w okresie średniej dorosłości podjęcie przygotowań do okresu starości poprzez uwzględnienie czynników: finansowych, zdrowotnych, społecznych, prawnych, edukacyjnych warunkując biopsychospołeczne funkcjonowanie w okresie „złotej jesieni” życia.

Zasadniczą determinantą umożliwiającą realizację indywidualnego przygotowania się do starzenia się jest występowanie ram odpowiednich dla całego społeczeństwa. Dlatego konieczne staje się obecność strategicznie wypracowanej polityki przygotowania do starości, obejmującą szerokie spektrum politycznych, społecznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów. Naczelnym zadaniem związanym z pozytywnym starzeniem się jest wytwarzanie optymalnych warunków dla stabilności funkcjonowania w starzejącym się społeczeństwie, generowanie korzystnego środowiska sprzyjającego partycypacji starszych dorosłych oraz pełnego wykorzystania ich potencjału w celu umożliwienia samodzielnego i aktywnego życia w „trzecim i czwartym wieku”. Głównym celem sprzyjającym osiągnięciu takiego stanu jest wytworzenie kompleksowego i uznanego we wszystkich środowiskach programu dla realizacji polityk dotyczących starzenia się. Tak skonstruowane ramowe założenia muszą obejmować dwa kluczowe wymiary – wspierania starszych ludzi, którzy funkcjonują w społeczeństwie oraz przygotowania innych obywateli do starzenia się wymiarze indywidulanym, a także społecznym. Wczesne i systematyczne przygotowanie do starości jest konieczne nie tylko z indywidualnej perspektywy, lecz również w szerszym pryzmacie polityk publicznych, uwzględniających zachodzące obecnie intensywnie przemiany demograficzne.

Powyżej zaprezentowane założenia ukazują podstawowy zarys przygotowywanej wspólnie z Państwem monografii. W jej skład mogą wejść zatem teksty o charaketrze prac badawczych lub teoretycznych rozważań, które związane są z różnymi wymiarami przygotowania się do starości. Jesteśmy otwarci na prace specjalistów ze sfery teorii i praktyki, które prezentują indywidulany, instytucjonalny, regionalny, krajowy, czy też międzynarodowy pryzmat zdefiniowanej problematyki.

 

Techniczne informacje

Abstrakty artykułów (w przedziale od 250 do 500 znaków) przyjmuemy do 30 listopada 2018 roku. Teksty można składać w języku angielskim, czeskim, polskim i słowackim. Wszystkie artykuły zostaną poddane procesowi podwójnie ślepej recenzji. Redakcja zastrzega sobie prawo do odrzucenia tekstów nie spełniających kryteriów poprawności naukowej w przypadku negatywnej recenzji. Finalna wersja monografii otrzyma numer ISBN, DOI oraz będzie opublikowana w wersji online (open access), a także udostępniona w Google Books, Academia, ResearchGate, DepotCeon, a także stronie interentowej serii. Każdy autor otrzyma bezpłatnie autorski egzemparz publikacji. Planowane jest również dodanie artykułów do bazy Web of Sciences. Teksty należy przygotować w szablonie zgodnie ze standardem APA.

Prosimy o przesłanie zalożeń artykułów na adres redaktorów tomu:

PhDr. Michal Šerák, Ph.D. (Uniwersytet Karola w Pradze, Czechia) – michal.serak@ff.cuni.cz

PhDr inż. Łukasz Tomczyk Ph.D. (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – lukasz.tomczyk@up.krakow.pl

 

Termíny:

30.11.2018 – przyjęcie propozycji wydawniczej (streszczenie do 400 słów)

15.12.2018 – potwierdzenie przyjęcia propozycji wydawniczej

31.01.2019 – ostateczny termin nadsyłania propozycji tekstów (abstrakty powinny zawierać, tytuł, słowa kluczowe, max 400 słów streszczenia, adres kontaktowy oraz imię i nazwisko)

15.02.2019 – koniec procesu recenzenckiego

II połowa 2019 – planowany termin druku publikacji

 

 

 

 

 

 

Call for papers Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and social gerontology vol. IX European social gerontology — the perspective of Slovenia

Editors:

Łukasz Tomczyk, Pedagogical University of Cracow, Poland

Goran Gumze, Alma Mater Europaea, Slovenia

 

We invite the submissions of texts to the next volume of the international series on the issues of adulthood and ageing. The thematic scope of the publication will be geographically limited and will include the selected issues, challenges, case studies and model solutions in terms of biopsychosocial functioning of seniors in Slovenia. The call for papers for the European social gerontology — the perspective of Slovenia (Europejska gerontologia społeczna – perspektywa Słowenii) was inspired by the need for the transfer of knowledge, skills or methodological solutions related to the process of ageing and old age among the participants of the summer school of social gerontology led by Judith Bachay (St. Thomas University, Miami, FL). The participants of this event that took place in August 2017 in Ljubljana, have inspired the idea of a publication that would integrate the researchers focused around the issues of ageing and old age in Slovenia. It is interesting that, in many aspects, Slovenia faces similar problems and development perspectives as the other Central and Eastern European countries. This fact has been proved, for example, by the Active Ageing Index data where Poland was rated (28.1), whereas Slovenia (29.8) This may also indicate that — despite recognizable geographical distance — in the countries separated by almost a thousand kilometer older people, their families and institutions that support positive ageing face similar problems.

We invite you to submit methodological papers that present research results or theoretical texts that discuss different aspects of ageing and old age. We are open to receive the propositions from both, theory and practice experts presenting the individual, institutional or environmental dimension of the ageing process in Slovenia.

 

 

 

Technical note:

We wait for Your propositions of articles in the form of a short summary until October 30, 2017. Papers can be prepared in the English language. All the articles undergo the process of the anonymous review. Editors reserve the right not to accept a paper for print as a result of a negative evaluation. The final version of the monograph has a ISBN number and is located in Google Books, Academia, ResearchGate system and on the series website. Each of the authors shall receive an issue of the publication.

 

Dates:

30/10/2017 – final term for sending propositions for papers (abstracts should include: title, keywords, max.  400 words of the summary, contact address and Name and Last Name)

15/11/2017 – confirmation of reception of the article proposition

15/12/2017 final term for sending the final version of the paper

28/02/2017 – end of the editorial process

End of march 2017 – planned print term

 

Editorial office : tomczyk_lukasz@prokonto.pl

Series Website: http://www.gerontolodzy.wordpress.com

Contemporary Challenges of Ageing Policy in the Central and Eastern European Countries – in progress

INTRODUCTION.. 4

 

JAROSLAVA HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ

Seductive Solutions, Inspiration, Easy-to-Remember Phrases, and Ambiguity: Why Is the Idea of Active Ageing so Successful?. 5

 

VALENTINA HLEBEC, TATJANA RAKAR

Ageing Policies in Slovenia: Before and After “Austerity”. 16

 

RŪTA BRAZIENĖ

Age and Workplace Discrimination in Lithuania. 31

 

MAGDALENA LESZKO, BEATA BUGAJSKA

The Evaluation of Employment Policies for Older Adults in the Czech Republic, Poland, and Slovakia  41

 

ANGELIKA FELSKA

Folk High School as an Educational Alternative for Older Adults. 51

 

ERIK SELECKÝ

Organization of International Educational Activities at the Universities of the Third Age. 59

 

KRYSTYNA KAMIŃSKA

(Un)Obvious Education, or Complexities of the Polish Education Aimed at Older People. 70

 

GIOVANNA DEL GOBBO, GLENDA GALEOTTI, GILDA ESPOSITO

Connecting Generations: Intergenerational Education for Social Inclusion and Solidarity: A Case Study on a European Lifelong Learning Project 85

 

LĪGA RASNAČA, ENDIJA REZGALE-STRAIDOMA

Intergenerational Cultural Programs for Older People in Long-term Care Institutions: Latvian Case. 107

 

DOGA BASAR SARIIPEK, SEYRAN GÜRSOY ÇUHADAR

Implementation of a “Self-Sufficient Ageing” Policy and Possible Challenges: Case of Turkey. 124

 

CALL FOR PAPERS “Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology” series

CALL FOR PAPERS “Czech-Polish-Slovak Studies in Andragogy and Social Gerontology” series” – vol. VII

 

Volume:
“Contemporary Challenges of Ageing Policy  in the Central and Eastern European Countries”

Language: English

 

Editors:

Łukasz Tomczyk, PhDr inż.  (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Andrzej Klimczuk, Ph.D. Candidate (Warsaw School of Economics, Poland)

 

 

Volume Description:

A European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations in 2012 (EY2012) was influential for the improvement of dissemination of concepts related to the ageing policy. This event provided not only an opportunity to raise awareness about ageing populations but also to raise key questions about policies and measures to respond challenges related to ageing at all policy levels. These issues are especially important in the Central and Eastern European (CEE) countries that are not only characterised by a variety of post-communist regime transitions but also complex demographic transformation. Various states as well as regional and local authorities took advantage of the EY2012 opportunity to prepare and implement strategies and plans regarding specific territorial areas or thematic fields such as health, long-term care, ageing in urban and rural areas, age-friendly environments, public engagement of older adults, lifelong learning including the Universities of the Third Age movement, and integrational solidarity.

 

However, what about the evaluation of results and achievements of activities that emerged after the EY2012? Are policymakers and relevant stakeholders still active in the field of ageing policy? Are ageing policies implemented or they just serve to promotional purposes? Are there active partnerships between state, commercial, and civil entities? How ageing policies are coordinated and governed? Are there any best practices that may be further disseminated?

 

The aim of the volume is to discuss the programming, promotion, implementation, and evaluation of policies, programs, and projects related to ageing in the CEE region.

 

The volume welcomes papers that will provide both theoretical and empirical findings. Selected topics that we would like to underline include, but are not limited to:

– A critical review of the diversity of ageing policy concepts (such as healthy ageing, active ageing, creative ageing, and ageing in place).

– Preventive approaches in ageing policies.

– An integrated and smart public policies for older adults and intergenerational programs.

– Governance and ageing policies.

– Effective social work, public health policies related to ageing, and housing for older adults.

– The emergence of Council of Seniors.

 

Each abstract should contain:

– Contact details (name and surname, institutional affiliation, e-mail address);

– Title of the proposed paper;

– Abstract: 200-250 words.

Editorial requirements and style for the full papers: APA style – http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php

 

ABSTRACTS DEADLINE: August 31, 2016.

FULL PAPERS DEADLINE: December 31, 2016.

 

Contact:

tomczyk_lukasz@prokonto.pl

klimczukandrzej@gmail.com